Furnizare date cu caracter personal

Furnizare date cu caracter personal 2022-06-08T12:33:56+03:00

Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea

este operator de date cu caracter personal

notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal cu nr. 1933.

 Instituția noastră în calitate de operator de date cu caracter personal, desfăşoară activităţi de prelucrare, pe baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 1. Temeiul legalcare stă la baza activităţilor specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal este reglementat, în principal, prin următoarele acte normative:

– O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

– O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

– H.G.nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

– H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

 1. Scopul prelucrării:datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

III. Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

 1. Categoriile de persoane vizateale căror date sunt prelucrate de către instituţia noastră pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de dispozițiile legale sunt: cetăţenii români cu domiciliul în țară şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.
 1. Categoriile de destinatariai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condiţiile dispoziţiilor prevăzute de normele de protecţie a datelor personale.
 1. Persoana vizată, respectiv persoana ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, are următoarele drepturi:

– dreptul de acces (dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor);

– dreptul de rectificare (dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor);

– dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul persoanei vizate;

– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecția datelor.

 

    Prelucrarea datelor cu cararacter personal se efectuează cu  respectarea legalității prelucrării, în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Potrivit art.6 din RGPD nr.679/2016  furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dacă este asigurată legalitatea prelucrării:

 1. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

şi îndeplinirea simultană a principiilor enumerate la art.5.

Prevederile   regulamentului 679/2016  al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)   nu vor fi aplicabile prelucrărilor efectuate în scopul prevenirii, cercetării şi urmăririi penale a infractorului sau executarea sancţiunii penale. În cazul acestora vor fi aplicabile prevederile unei reglementări naţionale în aplicabilitatea Directivei (UE) 2016/680.

Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituțiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din același act normativ.

       

Drepturile persoanelor vizate sunt  prevăzute în  dispozițiile art. 15 – 21 și 34 din Regulamentul nr. 679 /2016.

Prevederile art. 15, 16 și 18 – 21 din Regulamentul general privind protecția datelor nu se aplică în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de arhivare în interes public, în măsura în care drepturile menționate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea scopurilor specifice, iar aceste derogări sunt necesare pentru îndeplinirea acestor scopuri.

Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate și semnate, adresate instituției noastre.

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituția noastră se efectuează cu respectarea  principiilor generale prevăzute în Regulamentul sus menționat, și anume:

 • să fie prelucrate în mod legalechitabilși transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacteși în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

VII. Datele de contact :

Autorității de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30,Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Responsabil date cu caracter personal:

telefon 0240/536343/ fax 0240/536344

E-mail: office@dpcjeptl.ro

 

Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

–  datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

– datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt  solicitate informaţii;

– datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;

– datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Național de Evidență a Persoanelor este reglementată de O.U.G nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, resedința și actele de identitate ale cetățenilor români, și de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor).

Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când există un temei legal justificat.

Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea organelor de poliție, Ministerului Apărării Naționale, Parchet, Justitie, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovadă temeiului legal justificat, persoane fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența a persoanelor etc.

    Cabinetul de avocatură:

 

 • Adresa oficială cu motivul solicitării și temeiul legal invocat;
 • Certificat de grefă/încheiere de ședință/citație în original sau fotocopie semnată și ștampilată conform cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului, instanța și părțile implicate în proces; sau
 • Împuternicirea avocațială în original sau copie xerox;
 • Taxă/dovadă furnizare date;

 Executori judecătorești:

 • Adresa oficială a cabinetului cu motivul și temeiul legal invocat ;
 • Taxa/dovadă furnizare date;