Transcrieri acte

Transcrieri acte 2019-02-08T13:03:35+03:00

 

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite in strainatate de autorităţile locale competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă.

Certificatele şi extrasele de stare civilă se transcriu cu aprobarea primarului unităţii administrativ – teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului – in baza cererii de transcriere – Anexa nr. 33, cu avizul prealabil al Direcţiei Publice Comunitare Judetene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea.

Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă ale cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.

Documentele administrative emise de autorităţile străine, prezentate pentru înregistrarea în registrele de stare civilă române, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar public din străinătate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05.10.1961, se apostilează;

b)documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii/ acorduri de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau orice altă formalitate;

c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează, în conformitate cu prevederile art. 162 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea de transcriere, se adresează primarului unităţii administrativ- teritoriale pe raza căreia îşi are domiciliul titularul actului (certificat/extras) şi se face în nume propriu, prin împuternicit cu procură specială autentificată.

Minorii în vârstă de peste 14 ani solicită transcrierea certificatelor de naştere prin depunerea unei cereri,în nume propriu, asistaţi de unul dintre părinţi sau, după caz, de tutore, ori prin imputernicit cu procura speciala.

In cazul în care părinţii au domicilii diferite in tara, primăria competentă privind transcrierea certificatului de naştere poate fi oricare dintre cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii minorului.

Pentru persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani şi ai căror părinţi sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, c ererea de transcriere a certificatelor de naştere se depune:

– la Direcţia de Stare Civilă a Sectorului 1 al mun. Bucureşti, pentru cei ai căror părinţi nu au avut domiciliul în România;

– la primăria ultimului loc de domiciliu avut de părinţi în România, iar în cazul în care părinţii au avut domicilii diferite, la ultimul domiciliu al unuia dintre părinţi.

Pentru cetăţenii români de peste 18 ani cu domiciliul în străinătate , cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul loc de domiciliu avut în ţară, cu avizul Direcţiei Publice Comunitare Judetene de Evidenţă a Persoanelor Tulcea , iar dacă nu au avut domiciliul în România, cererea se adresează primarului sectorului I al municipiului Bucureşti, cu avizul prealabil al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Mun. Bucureşti.

În cazul transcrierii certificatului de căsătorie, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul comun al soţilor, iar dacă soţii au domicilii diferite in tara, la oricare din cele două primării pe raza cărora aceştia au domiciliul.

În cazul transcrierii certificatului de deces, cererea se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (cu obligaţia de a verifica la primăria ultimului domiciliu al decedatului) sau primarului unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în ţară de către persoana decedată.

Persoanele care se legitimează cu permis de şedere permanentă, eliberat de Oficiul Român pentru Imigrări, care atestă domiciliul în România, vor adresa cererea de transcriere primarului unităţii administrativ-teritoriale a localităţii de domiciliu, potrivit datelor înscrise în permisul de şedere.