Taxe

Taxe 2022-06-08T10:48:36+03:00

Potrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 146 /21.12.2021 Anexa 3 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Publica Comunitara de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal verificate in sistem informatic 1 leu/persoană verificată

se exceptează de la plata taxelor speciale, în scopul exercitării atribuțiilor legale, următoarele:

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;

– instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin modalităţile de executare silită prevăzute de lege;

– casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;

– Ministerul Sănătaţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

– Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;

– instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;

– persoanele fizice și juridice, prevăzute la art. 485 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Taxele se pot achita la casieria instituției sau în contul Direcţia Publică Comunitară de Evidenţă a Persoanelor Tulcea, deschis la Trezoreria Tulcea: RO59TREZ6415006XXX002225