Informare Regulament (UE) 2016 – 679

Informare Regulament (UE) 2016 – 679 2019-07-18T08:37:24+03:00

 

Informare

 

cu privire la prelucrarea  datelor cu caracter personal

 

 

            Direcția Publică Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Tulcea este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal cu nr. 1933.                                       

 

 

          Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă.

Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea și valorificarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

 

Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

 

   Categoriile de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de către instituţia noastră pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de dispozițiile legale sunt: cetăţenii români cu domiciliul în țară şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

 

   Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se pot adăuga și alte entități de drept public sau privat, în condiţiile dispoziţiilor prevăzute de normele de protecţie a datelor personale.

 

Activități specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

– O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

 

– O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

 

– H.G.nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

 

– Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

 

 

– H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

     Prelucrarea datelor cu cararacter personal se efectuează cu  respectarea legalității prelucrării, în conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. 1 din Regulamentul nr. 679 /2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Potrivit art.6 din RGPD nr.679/2016  furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dacă este asigurată legalitatea prelucrării:

 1. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
 2. b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 3. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 4. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
 5. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
 6. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

    

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituția noastră se efectuează cu respectarea  principiilor generale prevăzute în Regulamentul sus menționat, și anume:

 • să fie prelucrate în mod legalechitabilși transparent față de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacteși în cazul în care este necesar, să fie actualizate;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

 

În conformitate cu dispozițiile art.12-16 din Regulamentul  679/2016  al Parlamentului European  şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare  a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), persoanele vizate au următoarele drepturi:

 

  • dreptul la informare;

 

  • dreptul de acces la datele cu caracter personal  proprii inexacte;

 

Dreptul la ștergerea datelor, prevăzut la art. 17 din Regulamentul general privind protecția datelor, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituția noastră, în condițiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese și, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 17.

Exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal proprii și a dreptului la rectificare a datelor cu caracter personal proprii, inexacte se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate adresate instituției noastre.

Cererile adresate D.J.E.P Tulcea vor fi analizate de către responsabilul cu prelucrarea datelor desemnat la nivelul instituției împreună cu personalul care este implicat în operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Răspunsul la cererea persoanei vizate va fi formulat în cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.

În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, conform prevederilor legale.

 

Totodată, conform art. 13 alin.2 lit.d din Regulamentul general privind protecția datelor,  îi sunt recunoscute și garantate persoanei vizate dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

     Datele de contact :

 

Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30,Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania.       E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

Responsabil date cu caracter personal al Direcției Publice Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Tulcea:

–  telefon 0240/536343/ int 19;

–  fax 0240/536344;

– e-mail: office@dpcjeptl.ro;