Acte necesare

Acte necesare 2020-03-19T15:50:08+03:00

1. Cerere (în care se menţionează datele de identificare ale solicitantului, temeiul legal al solicitării si informaţii cunoscute privind identitatea persoanei ale carei date cu caracter personal sunt solicitate);

2. Taxa pentru furnizare date (se achita la casieria Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Tulcea – strada Gloriei, nr. 4 A) sau prin transfer bancar in contul instituţiei nr. RO59TREZ6415006XXX002225, deschis la Trezoreria Tulcea;

3. Dovada temeiului legal justificat se face prin urmatoarele înscrisuri, în funcţie de solicitant:

1. Cabinete individuale de avocaţi, cabinete asociate de avocaţi, societăţi civile profesionale sau societăţi profesionale cu raspundere limitată:
– Certificat de grefa din care sa rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate in proces/incheiere de sedinţă/citaţie;
– Împuternicire avocaţială – original;

2. Persoana fizică sau persoana juridică:
– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa şi parţile implicate în proces/încheiere de sedinţă/citaţie;

3. Executori judecatoreşti:
– Titlul executoriu ce sta la baza deschiderii procedurii de executare;
– Procesul verbal de executare silită;

4. Lichidatori judiciari:
– Hotarare prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidarii;
– Dovada din care să rezulte faptul că persoana despre care se solicită date, este administratorul societaţii debitoare;
– Atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;
– Legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat în soluţionarea dosarului;

5. Societăţi de asigurare:
– Certificat de grefa din care să rezulte numarul dosarului, instanţa si faptul că persoana despre care se solicită date este parte în proces/incheiere de sedinţă/citaţie;

6. Instituţii bancare:
– Contractul de credit investit cu formulă executorie;
– Hotarare judecatorească din care să rezulte persoana debitoare.
– Legitimaţia executorului bancar (contract de credit sau hotarare judecatoreasca)