ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Protectia Datelor cu Caracter Personal si Furnizarea de Date       

Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia perfoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 85/46/CE ( Regulamentul deneral privind protectia datelor )

Informare prelucrare date cu caracter personal

Responsabil date cu caracter personal:
telefon 0240/536343/
fax 0240/536344
E-mail: office@dpcjeptl.rop1-  admin, 01-06-2018

 Furnizarea datelor cu caracter personal

    Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor, referitoare la:

       
 1. date de stare civilă (numele, prenumele, data și locul nașterii, cât și prenumele părinților persoanelor în cauza);
 2. date referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informații;
 3. date referitoare la domiciliile și reședințele acordate;
 4. date referitoare la codul numeric personal atribuit.

          Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul național de evidență a persoanelor este reglementata de OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor  români, precum și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.
          Potrivit acestor acte normative, furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai după obținerea, în prealabil, a consimțământului scris al persoanelor vizate. Consimțământul persoanelor vizate nu este necesar atunci când exista un temei legal justificat.
          Se consideră temei legal justificat, solicitarea unor date cu caracter personal primite din partea structurilor Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații, Parchet, Justitie, instituții specializate de ocrotire socială cu privire la minori sau alte persoane îndreptățite la ocrotire, persoane fizice ale căror interese legitime sunt probate prin înscrisuri ce fac dovada temeiului legal justificat, persoanele fizice care solicită comunicarea unor date proprii de evidența persoanelor etc. p2-  admin, 03-10-2011


    Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, competența soluționării acestui tip de cereri revine:

       
 1. Serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât si de persoanele fizice (art.5 lit.f din O.G.nr. 84/2001 coroborat cu art. 10 din O.U.G. nr. 97/2005);
 2. Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, exclusiv pentru cererile formulate de persoanele juridice, pentru derularea unor acțiuni de interes general.

 p3-  admin, 07-10-2011


    Potrivit prevederilor art. 10 alin. (6) din OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din RNEP, sau, dupa caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuțiilor legale de către:

       
 1. Instituțiile publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale și justiției;
 2. Instituțiile publice cu atribuții în domeniul realizării creanțelor bugetare prin modalitățile de executare silită prevăzute de lege;
 3. Casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;
 4. Ministerul Finanțelor Publice și structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 5. Instituțiile cu atribuții în domeniul protecției drepturilor copilului și al asistenței și ocrotirii sociale a bătrânilor;
 6. Alte persoane juridice, în condițiile prevăzute de lege.


p4-  admin, 04-10-2011
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate