ROMÂNIA   CONSILIUL JUDEŢEAN TULCEA 
stema romaniei DIRECŢIA PUBLICĂ COMUNITARĂ JUDEŢEANĂ DE
EVIDENŢĂ A PERSOANELOR TULCEA
      

Evidența Persoanelor    Informatii de interes

       

Anunt.pdfp1-  admin, 04-09-2018

 Atribuții

    Atribuțiile principale ale compartimentului evidența persoanelor și informatică sunt:

       
 • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale privind eliberarea actelor de identitate, a cărţilor de alegător, precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic;
 • monitorizează activitatea de eliberare a actelor de identitate desfăşurată de serviciile publice locale, în scopul identificării cauzelor sau condiţiilor care pot favoriza ori determina eliberarea actelor de identitate, ca urmare a declinării unei identităţi false pentru prevenirea acestor situaţii;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu atribuţii pe linia întocmirii şi eliberării documentelor de identitate, mişcării populaţiei şi evidenţei acesteia;
 • efectuează verificările operative solicitate de personalul M.A.I., cu privire la persoanele care nu au acte de identitate asupra lor şi au fost reţinute sau arestate, etc;
 • pe baza concluziilor rezultate din activitatea structurilor locale, formulează propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii, completarea şi modificarea metodologiilor de lucru, extinderea ori restrângerea unor sfere de activitate;
 • oferă informaţii de specialitate, în cadrul programului de relaţii cu publicul;
 • centralizează şi întocmeşte situaţiile statistice, precum şi sintezele ce conţin activităţile desfăşurate lunar, trimestrial şi anual de către serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor.


p2-  admin, 05-10-2011

 Cartea de Identitate

       

    Conform O.U.G. 97/2005 privind evidenţa domiciliului, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, prin act de identitate se înţelege cartea de identitate, precum şi cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, aflat în termen de valabilitate.Începând cu data de 1 ianuarie 2011, prin act de identitate se înţelege şi cartea electronică de identitate.
    Cartea de identitate se eliberează pentru prima dată la împlinirea vârstei de 14 ani. Cu aceasta se face dovada identităţii, a adresei de domiciliu, a adresei de reşedinţă a titularului (după caz) şi a cetăţeniei române. 

    Termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de:
- 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani;
- 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-25 ani;
- 10 ani după împlinirea vârstei de 25 ani;
- permanent după împlinirea vârstei de 55 ani.
Cartea de alegător (C.A.) se eliberează odată cu actul de identitate (C.I.) la împlinirea vârstei de 18 ani .p3-  admin, 05-10-2011

 Eliberare Act de Identitate

    la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civila, schimbarea sexului sau a fizionomiei, pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior

       

Cetățenii care se află în una dintre urmatoarele situații:

 1. Expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 2. Pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 3. Schimbarea domiciliului;
 4. Modificarea numelui sau a prenumelui titularului actului de identitate, a prenumelui părinților sau schimbarea datei ori a locului nașterii;
 5. Deteriorarea actului de identitate;
 6. Schimbarea denumirii sau a rangului localităților, străzilor, al numerotării imobilelor sau rearondării acestora, al inființării localităților, străzilor;
 7. Atribuirea unui nou C.N.P.;
 8. Fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 9. Schimbarea sexului;
 10. Anularea actului de identitate.

     Cu cel putin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate și în termen de 15 zile de la producerea uneia dintre celelalte situații menționate anterior, cetățenii au obligația să se prezinte personal sau prin reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a  Persoanelor în a cărui rază teritorială au domiciliul sau reședința, pentru a solicita eliberarea unei noi carți de identitate.

     Termenul de soluționare a cererilor este de 30 de zile.

     Documentele necesare în vederea eliberării noilor acte de identitate sunt:

 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – descarca cererea
 2. Act de identitate și cartea de alegător (cu excepția - pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate);
 3. Certificatul de naștere, original și copie;
 4. Certificat de casătorie, în cazul persoanelor căsătorite, original și copie;
 5. Hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, original și copie;
 6. Certificat de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie;
 7. Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, dupa caz, original și copie;
 8. Documentul care  face dovada adresei de domiciliu, original și copie. Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului este necesară declarația scrisă a găzduitorului (aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului).
 9. Chitanța reprezentând contravaloarea Cărții de identitate;


p4-  admin, 05-10-2011


    la împlinirea vârstei de 14 ani

       

     La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligația ca în termen de 15 zile, să se prezinte însoțit de unul dintre părinți sau de reprezentantul legal, la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, în a cărui raza teritorială au domiciliul părinții, pentru a solicita eliberarea primului act de identitate.
     Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate, este de 30 de zile.

Documentele necesare eliberării actului de identitate sunt:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal – descarca cerere
 2. Certificatul de naştere, original şi copie;
 3. Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;
 4. Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original si copie;
 5. Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă, în cazul în care părinții sunt divorțati, original și copie;
 6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate;


 p5-  admin, 05-10-2011


    Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

       
 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate – descarcă cererea
 2. Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată, aparține solicitantului;
 3. Fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al acestuia;
 4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;
 5. Certificatul de naștere, original și copie;
 6. Chitanța reprezentând contravaloarea carții de identitate;

 p6-  admin, 05-10-2011


    Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

       

     Pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței în actul de identitate, persoana interesată se adresează Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe raza căruia locuiește temporar, completând următoarele documente:

 1. Cerere pentru înscriere în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței  - descarcă cererea
 2. Actul de identitate în care urmează a se înscrie mențiunea de stabilire a reședinței;
 3. Documentul cu care se face dovada adresei de reședință, original și copie;


p7-  admin, 05-10-2011


    Eliberarea cărții de identitate provizorii

       

    Cartea provizorie de identitate se eliberează numai în cazurile prevăzute de lege şi în codiţii speciale:

 • solicitantul nu are acte de stare civilă (lipsa certificat de nasștere, certificat de căsătorie, dovada divorț);
 • solicitantul nu deţine acte pentru spațiul de locuit.

    Solicitantul se va prezenta la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de care aparţine şi va prezenta următoarele documente:


 1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate - descarcă cererea 
 2. Certificat de naştere, original și copie;
 3. Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă original si copie;
 4. Actul de spaţiu prin se care face dovada domiciliului, original si copie;
 5. Certificatele de naştere ale copiilor în vârstă mai mică de 14 ani (care nu posedă carte de identitate), original si copie;
 6. Trei fotografii marimea ¾ cm, avand la baza o banda alba de 7 mm;
 7. Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

     Valabilitatea unei cărţi provizorii de identitate este de 1 an.
     Solicitantul va completa şi o declaraţie pe proprie răspundere. – descarcă declarația


 p8-  admin, 15-10-2011


    Eliberarea carții de identitate pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate și reședința in România

       

    Cetățenii români domiciliați în străinătate, care doresc să intre în posesia unei carți de identitate provizorii, în care să fie înscrisă reședința din Romania, unde locuiesc temporar, se prezintă la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor unde au reședința și depun următoarele documente:

 1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședință în România – descarcă cererea
 2. Pașaportul aflat în termen de valabilitate, care atestă statutul de cetățean român domiciliat în străinătate, original și copie;
 3. Certificate de naștere și/sau de casătorie, eliberate de oficiile de stare civilă române, original și copie;
 4. Hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie;
 5. Dovada adresei de reședință din Romania;
 6. Două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.

 

 

IMPORTANT!
    Cererile sunt oferite în mod gratuit la ghișeele Serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor și disponibile în format electronic pe acest site.
În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele 2 pagini trebuie să se regăsească pe aceeasi foaie (față și verso).
p9-  admin, 15-10-2011
  •  prezentare  •  atributii  •  organizare  •  informatii  •  anunturi  •  formulare  •  stare civila  •  servicii  •  furnizare date  •  contact  •  
© 2011 Directia Publica Comunitara Judeteana de Evidenta a Persoanelor Tulcea - Toate drepturile rezervate